Sveriges modernaste kretsloppsanläggning
Bekväm och rationell återvinning kan Kretsloppsparken erbjuda kommuninvånare och företag i Kristianstad på sin miljöriktiga, prisvärda och effektiva avfallshantering. Och man garanterar att avfallet behandlas med bästa tänkbara teknik för att värna om miljön och våra begränsade naturresurser. På anläggningen kan man sortera, mellanlagra och återvinna allt avfall.
Kretsloppsparken Kristianstad AB grundades redan 1996 med framtagning av anläggningsunderlag och tillståndsansökan. 2001 kunde man öppna anläggningen som ägs av Olofsson-Persson AB OPAB i Kristianstad och Kristianstad Renhållning AB, KRAB. Det unika med anläggningen är att allt avfall som vägs in även ska lämna anläggningen, uppsorterat i lämpliga fraktioner för att kunna återvändas och återvinnas. Sorteringsgraden i kretsloppsparken är ca 90%, vilket betyder att endast 10% deponeras, men inte inom anläggningen. Detta gör Kretsloppsparken till Sveriges modernaste anläggning i sitt slag. I anläggningen finns en återvinningscentral för allmänheten, en komposteringsanläggning för trädgårdsavfall, en sorteringsanläggning för bygg- och rivningsavfall, ytor för flisning av trä och mellanlagring av producentansvarsmaterial. Anläggningen har idag kapacitet att omlasta och sortera ca 100000 ton avfall per år.
 
Målsättningen är att så lite avfall som möjligt ska deponeras för att i stället återanvändas eller återvinnas som material eller energi, komposteras eller behandlas på annat sätt. Verksamheten vid kretsloppsparken i Snårarp har tillstånd att ta emot upp till 75.000 ton avfall för omlastning, sortering, behandling och återvinning. Dessutom får upp till 8.000 ton trädgårdsavfall tas emot för kompostering.
Avfallshanteringen baseras på helhetssyn och kretsloppstänkande. Målet är också att kretsloppsparken skall bli en mönsteranläggning och ett föredöme för liknande anläggningar berättar vd Sven-Jörgen Persson.
Producentansvaret ligger även på konsumenterna som måste källsortera sina förbrukare varor och förpackningar och lämna in dem på återvinningsstationer, för att skydda miljön, och för att återanvändas och komma till nytta igen. Att sortera sitt avfall rätt är A och O. Branschen står inför stora förändringar med nya lagar och direktiv, inte bara nationellt utan även från EU.
- Här gäller det för oss att vara aktiva, följa med i utvecklingen och anpassa kretsloppsparken därefter. Men det gäller också att vi är lyhörda och lyssnar på besökarnas synpunkter på förändringar och förbättringar, säger Sven-Jörgen Persson.
 
Grovavfall samt bygg- och rivningsavfall sorteras både maskinellt, i en Doppstadtanläggning, och manuellt. Omhändertagande och biologisk behandling av oljeförorenade jordmassor kommer att ske inom anläggningen, tillståndsansökan är inlämnad till Miljödomstolen. Vidare är Saveko Återvinning lokaliserade i Kretsloppsparken med sin arbetsplats för ca 35 funktionshindrade, för att här kunna utvidga och vidareutveckla sin nuvarande verksamhet med utvinning av metaller samt återbruk av begagnade maskindelar, genom sin återvinningsverkstad, sitt "sopvaruhus", Returhuset, sin integrering av verksamheten med den totala verksamheten i Kretsloppsparken.
 
Målet är att skydda miljön och spara resurser genom mesta möjliga återvinning av material, energi eller kompost samt att minimera deponimängden. Målsättningen är också att så lite avfall som möjligt ska deponeras för att i stället återanvändas eller återvinnas som material eller energi, komposteras eller behandlas på annat sätt. Återvinningscentralen är allmänhetens del av Kretsloppsparken. Här kan man bekvämt lämna de flesta material i containrar under tak. Det finns alltid personal på plats om frågor skulle uppstå. I genomsnitt besöks Kretsloppsparken av 200 till 250 privatfordon per dag. På återvinningscentralen kan man kostnadsfritt lämna både återvinningsbart material och farligt avfall. 
  
Fakta
Till Kretsloppsparkens återvinningscentral kan du gratis lämna:
- Wellpapp, Tidningar, Pappersförpackningar, Metallförpackningar, Hårda platsförpackningar, Färgade och ofärgade glasförpackningar, Grovsopor, Trä, Trädgårdsavfall, El-/ elektronikskrot, Kyl och frys, Vitvaror, Skrot/ metall, Lysrör, Småbatterier, Bilbatterier, Polyetenplast, Farligt avfall.
Farligt avfall är en gemensam benämning på avfall som på grund av sina egenskaper utgör en risk för hälsa eller miljö. Exempel på egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt:
- Explosivt
- Oxiderande
- Brandfarligt
- Giftigt
- Frätande
- Mutagent

Kretsloppsparken

Bransch:
Tjänster

Telefon: 044-135441
Fax: 044-282451


Email:
s-j.persson@sorterarna.se

Hemsida:
www.sorterarna.se

Adress:
Kretsloppsparken
Annedalsvägen 20
29163 KRISTIANSTAD

| 13 SENASTE FÖRETAGEN